Luentokuvaukset

Luentojeni perustana on tutkittu tieto eläinten oppimisesta, käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Luennoilla tieto yhdistyy arjen monipuolisiin tilanteisiin ja ongelmanratkaisuun aina ihmisen ja eläimen yhteinen hyvinvointi edellä!

Alta löytyvät kuvaukset pitämistäni hevosluennoista. Luentojen yhteyteen voidaan liittää käytännön koulutusta aiheesta. Jos olet kiinnostunut tilaamaan jonkun alla olevista luennoista (tai muusta aiheesta) omalle paikkakunnallesi, minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse!

HEVOSLUENNOT

Eläinkoulutus Heta Rautiainen

KENELLE? Kaikille hevosten käyttäytymisestä, oppimisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Hevosenomistajilleja –hoitajille, hevosten kanssa työskenteleville, kasvattajille,  urheiluhevosten kouluttajille.

SUJUVA TALLIARKI (2h)

Positiivisen vahvistamisen sujuva hyödyntäminen arjen lomassa jakokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomiointi.

Sujuva arki lisää sekä hevosenettä ihmisen yhteistä hyvinvointia ja turvallisuutta vähentäen riskiäyleistyneelle stressille. Optimistisella perusasenteella on myös suotuisiavaikutuksia taitojen ja tunteiden yleistymisen näkökulmasta. Koska hevonenoppii koko ajan jotain pientä vuorovaikutuksestaan ympäristön kanssa, ontapahtumilla kasaantuvan vaikutuksen vuoksi suuri merkitys hyvinvoinnillepitkällä aikavälillä. Luennolla käydäänkin läpi kuinka hevonen oppii ja mitenarjen askareiden lomassa vahvistetaan yleisiä arjen taitoja soveltaenpositiivisen vahvistamisen menetelmiä sujuvaksi osaksi arjen toimintaa.

Luennon aiheita: Mitä etua on omaehtoisuudesta ja kuinka sitäedistetään? Mitä muutokset asenteissa kertovat? Mistä tunnistaa kouluttamisentarpeen ennen isoja ongelmia? Miten valita palkitsemistapa turvallisesti ja tilanteeseensopivasti? Kuinka elinoloilla tai kohdennetulla virikkeillä voidaan helpottaakouluttamista?

TUNTEIDEN TURPAKAVERI (2h)

Hevosen tunne-ehdollistuminen, tunnetilan havainnointi ja optimaalisen tunnetilan kouluttaminen osaksi toimintaa.

Hevonen oppii aina jonkinlaisen laadultaan ja kiihtymysasteeltaan vaihtelevan tunnetilan osaksi toimintaa riippuen siitä millaisina hevonen kokee kohtaamansa tilanteet. Tunne-ehdollistumiseen vaikuttaa aina lajityypillisten taipumusten lisäksi yksilön oma kokemus- ja oppimishistoria. Koska hevosen on erittäin helppo oppia pelkäämään ja kiihtymään positiivisessakin mielessä, mutta ei rauhoittumaan takaisin, olisi tärkeää pyrkiä tilanteeseen nähden mahdollisimman rennon tunnetilan kouluttamiseen. Rennon aktiivinen hevonen kykenee kohdentamaan huomionsa harjoitteluun helpottaen taitojen pitkäkestoista muistamista.

Luennon aiheita: Millaiset mekanismit vaikuttavat tunne-ehdollistumiseenosaksi toimintaa? Miten eri tunnetilat näkyvät hevosen käyttäytymisessä jakuinka ne eroavat yksittäisistä tunnereaktioista? Kuinka eri ikäkaudet,kouluttaminen, elinolot tai erilaiset palkitsemistavat vaikuttavat tunteisiinja toimintaan? Kuinka jo muodostuneen tunne-ehdollistumisen tilalle voidaankouluttaa uutta? Kuinka suunnitella koulutusta ja seurata edistymistä?

TOTTUMALLA PARAS (2h)

Pelon ja stressin mekanismeja, vaikutuksia terveyteen ja oppimiseen, pelon eri asteiden ja rennon hevosen eron tunnistaminen, positiivisen vahvistamisen menetelmien soveltaminen pelon vähentämisessä.

Hevonen on lajina riskialtis pelkojen oppimiselle ja kiihtymys lisää todennäköisyyttä turvallisuutta vaarantavalle toiminnalle. Sekä opitut pelot että synnynnäinen arkuus voivat vaikuttaa vielä jälkipolvissa ja pelokkuudella onkin hyvinvointia ja taitojen oppimista heikentäviä vaikutuksia. Siedättäminen auttaa turvallisuudentunteen ja luottamuksen edistämisessä. Lisäksi hyvä sosiaalistuminen arjen tilanteisiin ja ympäristöihin vapauttaa kapasiteettia taitojen oppimiselle.

Luennon aiheita: Kuinka pelko vaikuttaa? Kuinka tarkkailen eri jännittymisen tasoja tai erotan rennon hevosen jähmettyvästä/sulkeutuneesta? Miksi pelko voi palautua kouluttamisesta huolimatta? Miten ihminen voi tukea hevosta jännittävissä tilanteissa ja kouluttaa vihjeitä rentoutumiselle? Kuinka uteliaisuutta kannattaa ruokkia turvallisesti? Kuinka elinympäristöä ja ihmisen kanssa tapahtuvaa toimintaa voidaan muokata rentoutumista edistäväksi?

HEVOSILLE HYVINVOINTIA JA HYÖTYÄ VIRIKKEILLÄ (2h)

Erilaisten virikkeiden tarjoaminen eri tarpeisiin ja virikkeellisyyden hyödyntäminen kouluttamisessa. Tavoitteena edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hyödyllisten taitojen oppimista. Luennolla käymme läpi virikkeistämisen eri näkökulmia ja vaikutuksia yhdistämällä tutkittua tietoa käytännön kokemuksiin. Apuna on havainnollistavaa kuva- ja videomateriaalia virikkeistä ja niiden vaikutuksista.

Yleisesti virikkeillä tarkoitetaan esimerkiksi ”herätettä” tai ”yllykettä”. Eläimillä virikkeiden tarkoitus edistää positiivisten tunteiden kokemista kannustamalla lajityypilliseen käyttäytymiseen ja täyttämällä sekä fyysisiä että henkisiä tarpeita. Virikkeitä voidaan luokitella eri kategorioihin niiden täyttämän tarpeen mukaan: toiminnalliset, sosiaaliset, ravinto, kognitiiviset/ongelmanratkaisua edistävät ja sensoriset virikkeet. Virikkeellisyyttä kannattaa tarjota mahdollisimman monipuolisesti sekä elinympäristössä että ihmisen kanssa tapahtuvassa toiminnassa. Virikkeet elinympäristössä mahdollistavat mielekkään lajityypillisiä tarpeita tukevan elämän sekä palautumisen ihmisen kanssa tapahtuvasta toiminnasta tai elinympäristön aiheuttamasta stressistä. Koulutuksessa virikkeellisyys luo motivaatiota ihmisen kanssa toimimiseen edistäen sopeutumista ja taitojen oppimista kannattavuuden kokemusten kautta.

Luennon aiheita: Mitä vaikutuksia virikkeistämisellä on? Mitä etua virikkeistämisestä on hevoselle ja itselle? Mitä käytännön virikkeistämistapoja eri kategorioista löytyy? Miten valitsen tarpeeseen sopivat virikkeistämiskeinot? Keinot sujuvaan virikkeistämiseen.